MEV, plošný spoj, tištěný spoj, výroba, DPS, POOL, PCB, printed circuit board
free simple web templates

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelské a odběratelské vztahy mezi dodavatelem (MEV PRAHA s.r.o.) na jedné straně a zákazníkem na straně druhé ve smyslu kupní smlouvy. Obchodní podmínky nabývají platnosti přijetím objednávky od zákazníka nebo zahájením plnění objednávky. Obě strany souhlasí s jejich obsahem a zavazují se k jejich plnění. Ujednání v objednávce nebo v kupní smlouvě potvrzené dodavatelem mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Nabídky:
    Zpracované cenové nabídky jsou závislé na technickém zadání a jejich platnost je omezena na dobu tří měsíců.
Objednávky:
    Řádná objednávka musí obsahovat: úplnou adresu příjemce faktury, případně i adresu příjemce zboží, IČO a DIČ, bankovní spojení.
    Dále pak číslo objednávky, název požadovaného zboží, množství, požadovaný termín dodání a přepravní dispozice.
    Objednávky zaslané zákazníkem poštou, faxem nebo e-mailem potvrdí dodavatel zpětně i s uvedením termínu, eventuelně i s kalkulací ceny.
Odstoupení od objednávky:
    Zákazník může odstoupit od uzavřené objednávky nebo stornovat rozpracovanou zakázku, jsou mu však vyúčtovány veškeré již naběhlé náklady,     které je povinen dodavateli uhradit. To se vztahuje i na pozdější změny ve výrobních podkladech, které jsou součástí zadání nebo změnu zadání.

II. DODACÍ PODMÍNKY
Dodavatel se zavazuje dodat zboží standardně nebo v expresním termínu. Sjednaný dodací termín se potvrzuje na objednávce.
Expresní zakázky se kalkulují ke skutečnému datu plnění, tj. dni vystavení osvědčení o jakosti.
Pokud není v objednávce upřesněno jinak, od uvedeného množství se dodavatel může odchýlit o: +10%, -5% (nejméně o jednu desku nebo jeden panel). V těchto tolerancích je objednávka považována za splněnou a neopravňuje zákazníka k reklamaci množství nebo odmítnutí zakázky. Zákazník může přesně specifikovat požadované expedované množství i jím akceptované odchylky, např. 10+/-0, 10+0(-5%), 10 +2 , apod. Je-li uvedeno pouze 10, rozumí se dle VOP +10%, -5%.
Zboží je standardně baleno v ochranné folii, každý druh zboží je v paketu vybaven osvědčením o jakosti. Současně s předáním zboží je zákazníkovi předán i originál dodacího listu.
Dodání zboží:
    a) převzetí zboží zákazníkem (pověřenou osobou) v expedici MEV PRAHA
    b) poštou jako obchodní balík, event. na dobírku nebo zásilka EMS.
Nebezpečí škody na zboží přejde na zákazníka předáním zboží v expedici MEV PRAHA nebo jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka podle objednávky.
Dodavatel si vyhrazuje právo osvobození od dodacích povinností po dobu trvání překážky z důvodu vyšší moci, která nezávisí na jeho vůli a nelze rozumně očekávat, že by s ní v době potvrzení objednávky počítal ( živelné pohromy, výpadky dodávek energie, vody, atd.).
Při porušení smluvní povinnosti dodavatele z jím zaviněného prodlení základního termínu a v objemu plnění má zákazník právo na uplatnění náhrady ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
Podklady pro zpracování dokumentace jsou majetkem zákazníka a dodavatel se zavazuje, že je neposkytne třetí osobě bez výslovného souhlasu majitele. Zpracovaná dokumentace se ukládá u výrobce pro potřeby opakované výroby a na vyžádání se vrací zákazníkovi.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zákazník se zavazuje uhradit cenu kalkulované zakázky na základě vystavené faktury.
Faktura je splatná do 14 dnů ode dne vystavení, pokud není dohodnut jiný termín splatnosti. Dodavatel odešle fakturu příjemci poštou nebo ji předá při předání zboží.
Dodavatel si vyhrazuje právo podle rozsahu zakázky účtovat zálohovou platbu předem. Zúčtování mezi zálohovou platbou a fakturou za dodávku zboží je provedeno na faktuře – daňovém dokladu.
Způsob platby za zboží (převodem, na dobírku, hotově) je dohodnut při potvrzení objednávky.
V případě prodlení s úhradou faktury je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo žádné ze stran na náhradu škody. Vlastnické právo ke zboží a výrobní dokumentaci přejde na zákazníka až po zaplacení ceny zakázky na účet dodavatele. Podmínkou je uhrazení i všech předchozích pohledávek zákazníka.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
Technické parametry dodávaných desek s plošnými spoji splňují požadavky norem ČSN EN 123 000, ČSN EN 123 200, ČSN EN 123 300, třída II. pro všeobecné průmyslové aplikace.
Každá dodávka a typ výrobku – deska s plošnými spoji (neosazená) je opatřena uvnitř obalu Osvědčením o jakosti, s uvedením čísla zakázky, rozsahu zakázky a datumu ukončení výroby. Na Osvědčení o jakosti jsou vyznačeny kontrolní operace – 100% elektrický test nebo optický test, pokud byly realizovány při výrobním postupu.
Osvědčení o jakosti slouží zároveň jako záruční list.
Dodavatel přejímá záruku na dodržení technických parametrů zboží sjednaných v objednávce po dobu nejdéle 24 měsíců od expedice zboží.
Dodavatel nepřebírá záruku za zboží znehodnocené nevhodným skladováním.
Vady zboží, které mohou být zjištěny při jeho přejímce (zjevné vady, množství, typ a provedení výrobku) musí zákazník uplatnit jako reklamaci do 8 dnů od dodání zboží na místo určení uvedené v objednávce.
Reklamované zboží musí být vždy navráceno dodavateli. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout.
Dodavatel přezkoumá vady zboží v reklamovaných parametrech a své stanovisko sdělí v zákonné lhůtě zákazníkovi.
Dopravu oprávněně reklamovaného zboží hradí dodavatel.
Je-li reklamace oprávněná, dodavatel zjištěné vady odstraní:
    - opravou, pokud splní technické parametry zboží (ihned),
    - dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
    - poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné obchodní podmínky platí i v případě, že dodavatel dodává zákazníkovi pouze na základě objednávky. Podpisem objednávky zákazník stvrzuje, že se zněním všeobecných obchodních podmínek souhlasí a zavazuje se jimi v obchodně-dodavatelských vztazích řídit.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy nebo podpisu objednávky a to ve smyslu ustanovení §262 Obchodního zákoníku.